Mercedes – Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası

Yeni atık yönetim sistemi kapsamında üretimde oluşan atıklar 4 ana grupta ( metal, tekstil, karton ve ahşap) ve oluştukları noktalarda (desantral) biriktirilerek bertaraf işlemine gönderi-liyor. Bu yaklaşımla hem atıkların fabrika içinde taşınması, hem de merkezi atık mahallinde yer kazanılması mümkün oldu. Atıkların ayrı toplanması için geliştirilen yeni konteyner sistemi ise, otomatik ekipmanların kullanımıyla manuel uygulamaların ortadan kalkmasını ve presleme kolaylığı sağladı. Evsel atık, naylon ve plastik atıklar ise merkezi atık sahasında biriktirilerek geri kazanım veya imha işlemine gönderiliyor.

Tehlikeli atıklar, atık sahasında özel önlemlerle yangın, sızma ve doğal ortama karışmalarını engellemek amacıyla yasal mevzuata uygun yanmazlık ve geçirimsizlik sertifikasına sahip konteynerlerde depolanıyor. Kontamine atıklar ise preslerin entegre edildikleri konteynerlerde toplanıyor. Tam sızdırmazlık sağlayan bu entegre pres konteynerler bir arada taşınarak boşal-tılıyor ve daha sonra fabrikaya geri dönüyor.
Tüm fabrika çalışanları için sistemin uygulanmasına paralel yürütülen yoğun eğitim program-larını da içerenve Nisan 2010’da hayata geçirilen atık yönetimi, önemli ekolojik ve ekonomik sonuçlar getirdi.

Enerji yönetimi sistemi, Hoşdere Fabrikasında 2009 yılında devreye alındı. Bu kapsamda net enerji tasarruf tedbirleri tanımlandı. Bu tedbirler proseslerde enerji kullanımının optimize edilmesi, üretim dışında kaçakların ve gereksiz harcamaların önlenmesi, mevcut öneri siste-minin “enerji tasarrrufu önerileri” başlığı ile genişletilmesi, aydınlatma sisteminde ve kazan-larda enerjinin daha verimli kullanılmasını kapsıyordu.

Not: Basın bülteninden derlemedir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.